หนังสือพิมพ์ลงข่าวบวชสามเณร ที่วัดพุทธมหาธาตุ

Thank you The AVONDHU NEWSPAPER (John Ahern Journalist) ขออนุโมทนาแด่…Mr.Vinny McGuire and Ms.Nok Mingkhwan โยมพ่อแม่ของ ด.ช.ปิยะวัฒน์และด.ช.สเตฟาน และญาติโยมทั้งหลายที่ไปร่วมในงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระปัญญาพุทธิวิเทศ (พระมหาเหลา ดร.) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่ สหราชอาณาจักร พระอุปัชฌาย์
10580112_538445906281390_7979640219851748462_n

กฐินสามัคคี

โครงการสร้างวัด
โครงการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน มีเนื้อที่ ๒.๖ เอเคอร์ (ประมาณ ๕ไร่เศษ)ในราคา ๑๕๐,๐๐๐ ยูโร (ประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
แต่ก็ยังขาดเงินจำนวนมากที่จะซื้อบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าวนั้น เพื่อให้เป็นพุทธศาสนสถานสมบัติ สร้างเป็นวัดและศูนย์วัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนคนไทย
ทำพุทธศาสนกิจ และประเพณีต่างของไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้กว้างไกลสู่นานาประเทศ
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ไม่จำกัดจำนวน ตามกำลังศรัทธา
————————————————————————————————-
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ประธาน สุรศักดิ์ แสงโทโพธิ์
โทร. 087 622 7464 สายดับลิน
รองประธานคนที่ ๑ ทองดาว แก้วคาม
โทร.089 965 0643 วอเตอร์ฟอด
รองประธานคนที่ ๒ สุวิทย์ ลาสระคู
โทร. 089 420 7311 วอเตอร์ฟอด
ศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยพุทธไอร์แลนด์ชาริตี้
โทร.089 464 1938,0 252 4763
10609668_536424923150155_379517765497151701_n

บุญพระเหวตเทศน์มหาชาติ

บุญผะเหวตเทศน์มหาชาติ
วันทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกคนที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ ร่วมฟังและบูชากัณฑ์เทศน์บุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ) ๑๓ กัณฑ์พันพระคาถา วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ Old Wesley rugby club donnybrook Dublin 4 ที่เก่าเวลาเดิม พิธีเริ่มตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
อานิสงส์ การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทั้ง 13 กัณฑ์ เป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้
1. เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้าในอนาคต
2. เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร
3. จักไม่ตกนรก เมื่อตายไปแล้ว
4. เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอาริย์พุทธเจ้า เทพบุตร เทพธิดา จะได้จุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์
5. ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนา ก็จักได้บรรลุมรรคผล นิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาอานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ
การแสดงเทศนา เรื่องพระเวสสันดรชาดก ตามธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติกัน สืบมามีทั้งหมดพันพระคาถา พระโบราณาจารย์ได้แสดงถึง
กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร มี ๑๙ พระคาถา (พร ๑๐ ประการของพระนางผุสดี)
วันทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
เชิญชวนทุกคน ร่วมฟังและบูชากัณฑ์เทศน์บุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ) ๑๓ กัณฑ์พันพระคาถา ณ Old Wesley rugby club donnybrook Dublin 4 ที่เก่าเวลาเดิม พิธีเริ่มตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
พร ๑๐ ประการของพระนางผุสดี
เมื่อถึงคราวจะสิ้นบุญจากสวรรค์พระนางได้ทูลขอพร ๑๐ ประการจากท้าวสักกเทวราชผู้เป็นพระสวามีก่อนที่จะไปบังเกิดในโลก
มนุษย์ พรที่พระนางผุสดีเทพธิดา
ทูลขอ มีดังนี้
๑. ขอให้พระนางเกิดในกรุงมัททราช แคว้นสีพี
๒.ขอให้พระนางมีดวงเนตรคมงามขำและดำขลับดั่งตาลูก เนื้อทราย
๓. ขอให้พระนางมีคิ้วคมขำดั่งสร้อยคอนกยูง
๔. ขอให้พระนางได้นาม “ผุสดี” ดังเดิมเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความหลัง
๕. ขอให้พระนางมีพระโอรสเกียรติยศขจรไกลทั่วไปใน
ชมพูทวีป
๖. ยามทรงครรภ์ขอให้พระนางมีพระครรภ์งามไม่พองนูนดั่งสตรีสามัญชนทั่วไป
๗. ขอให้พระนางมีพระถันทั้งคู่เปล่งปลั่งงดงามดั่งบัวหลวงตูมไม่หย่อนยานคล้อยลง
๘. ขอให้เส้นพระเกศาของพระนางดำขลับตลอดชาติ
๙. ขอให้ผิวพรรณของพระนางละเอียดบริสุทธิ์ปราศจากราคี ดุจทองคำธรรมชาติ
๑๐. ขอให้พระนางได้มีอำนาจปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารเพราะความประมาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายสุรศักดิ์ แสงโทโพธิ์ ประธานชาริตี้ โทร.087 622 7464
นายสุวิทย์ ลาสระคู รองประธานชาริตี้ โทร. 089 420 7311
นายทองดาว แก้วคาม รองประธานชาริตี้ โทร. 089 965 0643
พระมหารำไพ แก่นกุล เจ้าอาวาส โทร. 089 464 1938,0252 4763

10152529_508099482649366_2240219547535553177_n

10336709_507638812695433_7042584646321879900_n

10339621_494599570666024_3178586608601516109_n

10351813_506451872814127_8805316881652142357_n

10355019_502126583246656_9118301919319411445_n

10363707_508099499316031_4239046384852264951_n

10372072_508549082604406_8042419458693160204_n

10440646_506187466173901_8072067470348079987_n

พุทธศาสนสุภาษิต

อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ อ่านว่า = อิจฉา นะรัง ปริกัสสะติ 
แปลว่า = ความอยาก ย่อมชักพาคนให้เป็นไปต่างๆ 
อธิบายเพิ่มเติม ตัณหา แปลว่า ความอยาก ได้แก่ ๑.กามตัณหา ๒.ภาวะตัณหาและ ๓. วิภาวะตัณหา ความหมายว่า ๑.อยากในกาม ๒.อยากมีอยากเป็น ๓. ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น
ตัณหาทั้ง ๓ หรือ ความอยากทั้ง ๓ ประการนี้แหละ ทำให้คนเราต้องขาดสติอยู่ร่ำไป เพราะตัณหาทั้ง ๓ นี้ เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลส(ความเศร้าหมองแห่งจิต) จะคอยบังคับเราให้ทำตามที่มันอยากจะเป็น เช่น อยากไปเล่นการพนัน อยากไปดื่มสุราของมึนเมา อยากไปเที่ยวกลางคืนดังนี้เป็นต้น แต่ถ้าหากว่า คนเรามีสติสัมปชัญญะแล้วไซร้ กิเลสก็จะไม่สามารถคอยบังคับเราได้ ตรงกันข้ามเราต่างหากที่จะบังคับมัน ทั้งนี้เราก็ต้องมีการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อยังสติให้เกิดขึ้น และนำสติสัมปชัญญะนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวัน จะได้ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสแล

BACK TO TOP OF PAGE

 

Asalha Puja Day and the Buddhist Lent Day

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ วันอาสาฬหบูชา และ เทศกาลเข้าพรรษา

พระสงฆ์วัดพุทธมหาธาตุ Mitchelstown จะไปเจริญพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพลที่ ร้านอาหารบ้านนาไทย คอร์ก

จึงขอเรียนเชิญ เจริญพร คนไทยและชาวไอริช ที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ บริเวณ ไปร่วมทำบุญตักบาตร เหมือนเช่นเคย ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณแตน โทร 086 300 6717, Bannathai Restaurant, 15 Maylor St. Cork

On Sunday 28th July 2013, Asalha Puja Day and the Buddhist Lent Day

The monks will go to Bannathai Restaurant at 10.30 am to perform a blessing and chanting of the holy stanza for Thai and Irish laypeople. We would like to invite all Thai and Irish laypeople who live around the area to join the merit making on this Buddhist Lent Day.

For more information please contact Miss. Tan at 086 300 6717. Bannathai Restaurant, 15 Maylor St., Cork.

BACK TO TOP OF PAGE

Meditation retreat weekend

ขออนุโมทนาแด่ คุณอรุณี (ณี) โอทูล, นายณัฐพงค์ ยศระวาส สองแม่ลูก มาจากดับลิน ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และถวายภัตตาหารเช้า-เพล ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

This slideshow requires JavaScript.

BACK TO TOP OF PAGE

Birthday celebration for Master James Murphy, Cork

ขออนุโมทนาแด่ คุณจิราภรณ์ (จุ๋ม) พลโสภา และ Mr.Michael Murphy พาลูกๆ และญาติๆ ไปฉลองวันเกิดให้ James ลูกชายคนเล็ก และถวายสังฆทาน ที่วัดพุทธมหาธาตุ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ Mitchelstown บุญอันใดที่ท่านได้ทำแล้ว ปรารถนาแล้ว บุญอันนั้นจงสำเร็จทุกประการเทอญฯ

This slideshow requires JavaScript.

BACK TO TOP OF PAGE

พุทธศาสนสุภาษิต

หนฺติ กุทฺโธ สมาตรํ อ่านว่า = หันติ กุทโธ สะมาตะรัง
แปลว่า = คนโกรธ ฆ่าได้แม้มารดาตน

อธิบายเพิ่มเติม ความอาฆาต ความพยาบาท ความไม่พอใจ ความไม่ชอบใจ ความไม่ชอบขี้หน้าซึ่งกันและกัน ความไม่ศรัทธา ความไม่เคารพนับถือดังนี้เป็นต้น เหล่านี้เป็นที่มาของความโกรธ ความแค้นเคือง ต้องการที่จะแก้แคน จะเอาผิดให้ได้ ทำลายคนอื่นด้วยความโกรธ ความแค้นเคือง คนพวกนี้ เห็นคนอื่นดีไม่ได้ และถ้าคนอื่นได้แล้วไม่ดี เขาจะต้องหาวิธีที่จะทำร้ายให้ได้ ขนาดมารดาของตนยังฆ่าได้ นับประสาอะไรเล่ากับคนอื่นๆ ฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า คนพวกนี้ ขณะยังมีชีวิตอยู่ เขายังร้อนรนกระวนกระวายขนาดนี้ และเมื่อตายไปแล้ว เขาจะต้องไปตกสู่อบาย มีนรกเป็นต้น

วิธีแก้สำหรับคนที่เขาโกรธเราอยู่ แต่เราก็ไม่โกรธตอบ บุคคลนั้นเปรียบเสมือน เขาขว้างมุมมะแลงออกไปแล้ว ไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวมุมมะแลงนั้นเอาไว้ สุดท้ายมุมมะแลงนั้นก็กลับไปหาที่เขา ฉันใด คนที่โกรธคนอื่น แล้วคนอื่นไม่โกรธตอบ ความโกรธนั้นก็ทำบุคคลที่โกรธนั้นให้เดือดร้อนเองในภายหลังฉันนั้นเหมือนกัน

BACK TO TOP OF PAGE

พุทธศาสนสุภาษิต

กุทโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ อ่านว่า = กุทโธ ธัมมัง นะ ปัสสะติ
แปลว่า = คนโกรธ ย่อมมองไม่เห็นธรรม

อธิบายเพิ่มเติม ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นรากเหง้าของบาปอกุศลทั้งปวง ยากนักที่กำจัดให้ขาด แต่เราก็สามารถที่จะบรรเทาเบาบางให้ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ได้ ด้วยการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม หมายความว่า ด้วยการมีสติสัมปชัญญะ ตามระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาทุกๆ อิริยบถ ไม่ว่า จะยืน เดิน นั่ง นอน หรือแม่กระทั่งอิริยาบถย่อยด้วยการกำหนดสติ

วิธีกำจัดหรือบรรเทาความโกรธได้ ด้วยการแผ่เมตตาให้แก่บุคคลที่เราโกรธ จนกระทั่งแผ่เมตตาให้ตัวเอง และให้เห็นความที่เราโกรธ โกรธทำไม โกรธเพราะอะไร ทำไมจึงโกรธ เมื่อเห็นเช่นนั้นแล้ว ในที่สุดความโกรธนั้นก็จะบรรเทาเบาบาง จางหายไปในที่สุดแล

BACK TO TOP OF PAGE

พุทธศาสนสุภาษิต

โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ อ่านว่า = โยนิโส วิจิเน ธัมมัง 
แปลว่า = พึงพินิจ พิจารณาโดยรอบคอบ 
อธิบายเพิ่มเติม ธรรมะ คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ และพระองค์ได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า แล้วนำธรรมะเหล่านั้น มาสั่งสอนแก่พวกเราทั้งหลาย ให้ประพฤติปฎิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ เช่น คนที่ประมาทเปรียบเสมือนคนที่ตายแล้ว เพราะผู้ที่ตายแล้วทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ จึงเหมือนกับคนที่ประมาทดังนี้เป็นต้น ฉะนั้นคำสั่งสอนที่ว่า “พึงพินิจ พิจารณาโดยรอบครอบ” น่าจะหมายเอาว่า เวลาที่เราจะทำอะไร พูดอะไร คิดอะไร จะต้องให้ถี่ถ้วนหลายๆ ครั้ง เช่นถ้าจะทำความไม่ดีหรือความชั่ว จะต้องคิดแล้วคิดอีก หลายๆ ครั้ง แต่ถ้าทำความดีละก้อ ก็คิดเหมือนกัน แต่ไม่น่าจะคิดนานและคิดมาก เพราะสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องที่ดี ในที่นี้น่าจะหมายถึงการมีสติ-สัมปชัญญะ ทุกๆ ครั้งที่ทำ จึงจะเป็นสิ่งที่ดีแล

BACK TO TOP OF PAGE