ระเบียบผู้เข้าปฏิบัติธรรม

ระเบียบผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดพุทธมหาธาตุ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

1. ผู้ประสงค์เข้ามาปฏิบัติจะต้องได้รับอนุญาตจากประธานสงฆ์ก่อน (ลงทะเบียนก่อน เขียนใบสมัครก่อน)

2. ผู้เข้าปฏิบัติจะต้องรักษาศีล ให้บริบูรณ์ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

3. จะต้องแจ้งความประสงค์ให้ประธานสงฆ์ทราบก่อนว่าจะเข้าปฏิบัติกี่วันทั้งนี้ต้องขึ้น อยู่กับความเห็นชอบของประธานสงฆ์

4. ผู้ที่เป็นโรคติดต่อที่โรคน่ารังเกียจ มีอวัยวะไม่สมบูรณ์ หรือวิกลจริต ทางสำนักจะไม่รับผู้นั้นไว้

5. เวลาไป ๆ มา ๆ จะต้องมีสติสัมปชัญญะ สมกับเป็นนักปฏิบัติ

6. ไม่ควรออกนอกห้องปฏิบัติถ้าไม่จำเป็น และถ้ามีความจำเป็นจะออกไปธุระนอกวัด จะต้องบอกลาก่อน

7. ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดให้ห้อง หน้าห้อง ห้องน้ำ ห้องสุขา ที่พักอาศัยของ ๆ ตนให้เป็นระเบียบ

8. ห้ามพูดคุยกันเพราะเป็นภัยต่อการปฏิบัติทั้งแก่ตนและคนอื่น จะทำให้ฟุ้งซ่าน และเพ้อเจ้อได้  หากมีความสงสัยให้รอไว้ถามพระอาจารย์ในเวลาที่ส่ง-สอบอารมณ์

9. ถ้าจำเป็นจริง ๆ ก็ให้พูดเบา ๆ โดยมีสติสัมปชัญญะ และไม่ควรพูดนาน เพราะจะเป็นอันตรายแก่การปฏิบัติกรรมฐานของผู้อื่น

10. ถ้าจำเป็นจะต้องพูดนาน ต้องออกจากห้องกรรมฐานไปพูดในที่อื่น

11. ผู้ที่กำลังเข้ากรรมฐาน จะสอน จะสอบ จะทำการตัดสินวิปัสสนาญาณซึ่งกันและกันไม่ได้

12. ในเวลาเข้ากรรมฐานอยู่ ห้ามอ่าน – เขียน – เรียนหนังสือ ฟังวิทยุ ดูทีวี พูดโทรศัพท์ ใช้อินเตอร์เน็ต เป็นเด็ดขาด

13. ห้ามสูบบุหรี่ กินหมาก และสิ่งเสพติดอื่น ๆ

14. ผู้ที่เข้าปฏิบัติไม่ควรนอนกลางวัน แต่จะปฏิบัติในท่านอนได้อยู่ หากต้องการพักผ่อนบ้างก็ควรนั่งเฉย ๆ

15. ผู้เข้าปฏิบัติทุกคน จะต้องปฏิบัติและส่ง-สอบอารมณ์ ตามเวลาดังนี้ ทุกวันภาคเช้า เวลา 07.00 -10.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ภาคค่ำ เวลา 18.00 -21.00 น.

16. ควรระลึกอยู่เสมอว่า “มาเพื่อปฏิบัติ” มิใช่มาเพื่อหาความสุขในการอยู่การกิน จะต้องใช้ความทรหดอดทนเป็นพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สำหรับอาหารนั้น ทางสำนักเลี้ยงทุกคนไม่ต้องเป็นกังวล

17. นักปฏิบัติผู้ใดมีความประสงค์จะกลับก่อนกำหนดที่ให้ไว้ จะต้องแจ้งให้ประธานสงฆ์ทราบก่อน

18. ถ้านักปฏิบัติผู้ใด ไม่ทำตามระเบียบของสำนักที่ให้ไว้นี้แล้ว ทางสำนักจะต้องพิจารณาตักเตือน นักปฏิบัติผู้นั้น หรือให้ออกจากสำนักฯ ตามสมควรแก่โทษานุโทษนั้น ๆ

พระมหารำไพ แก่นกุล
ประธานสงฆ์วัดพุทธมหาธาตุ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

Advertisements