วันอาสาฬหบูชา

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘ เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกในโลก และแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ อันได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ มหานามะ ภัททิยะและอัสสชิ เป็นวันที่พระสังฆรัตนได้เกิดขึ้นแล้ว โดยมี อัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม หรือธรรมจักขุ ได้เกิดขึ้นแก่ท่านแล้ว พระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ก็คือ ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ทรงแสดงธรรมเทศนากัณฑ์นี้ที่ป่า

อิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี ประเทศอินเดีย หลังจากนั้น อัญญาโกณฑัญญะ ก็ได้ขอบวช โดยพระพุทธเจ้าบวช ด้วยพระวาจาว่า เอหิ ภิกฺขุ อุปสมฺปทา แปล เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เถิด

ดังนั้น ในวันดังกล่าวนี้จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งและเป็นวันนักขัตตฤกษ์ ชาวไทยพุทธหรือว่าชาวพุทธทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ควรไปทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมตามกาล ที่วัดพุทธมหาธาตุ Renny, Ballyhooly, Fermoy, Co.Cork.

จึงขอเรียนเชิญ เจริญพรญาติโยมทุกๆ ท่านที่เวลา ไปทำบุญเนื่องในวันสำคัญๆ ของชาวพุทธเรา

กำหนดวันอาสาฬหบูชา
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพรพระ ทำบุญตักบาตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. ญาติโยมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น อบรมธรรมแก่สามเณร

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พระมหารำไพ แก่นกุล
ประธานสงฆ์วัดพุทธมหาธาตุ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s