Merit making

Merit making

1

Advertisements

The Thai people came to offer Buddhist ritual supplies to the monk

Blessings to Mrs. Dhammana and Mrs. Thonglaw for offering Buddhist Ritual Supplies and gold and silver trays to the Abbot of WatBuddhamahadhatu Temple, Republic of Ireland.

นอกจากนี้แล้วยังถวาย ธงตราธรรมจักร ธงชาติไทย และธงทิว ให้ไว้เป็นสมบัติของพระศาสนา และสนับสนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และก้าวหน้าในต่างแดน

ขออนุโมทนาให้โยมธรรมนา เหลืองวรานันท์ และ โยมทองหล่อ อรรถานิทธ์ และญาติโยมผู้เกี่ยวข้องทุกๆ คน ได้ถวายพานเงิน พานทอง จงมีพลานามัยแข็งแรง มีเงินมีทอง อย่าเจ็บอย่าจน ตลอดไปเทอญ

The Thai people came to offer Buddhist ritual items to the monk

ขออนุโมนากับบรรดาญาติโยมที่มีรายชื่อนี้ คุณไชยวัฒน์ จิตร์ซื่อตรง, น.ส.สุมาลี ฟองแก้ว, น.ส.กนกพร นาคมูล, น.ส.ลักขณา นาคมูล, ด.ญ.ศิริพัชร จิตร์ซื่อตรง, คุณภัคจิรา สิงห์เหม,คุณอรทัย ชาวไทย ได้ถวายสิ่งของต่าง ๆ เช่น รูปภาพพระมาลัยไปนรก-สวรรค์ บาตรวัน

เกิด – เชิงเทียน ตลอดรูปภาพพระเกจิต่าง ๆ เป็นต้น  ถวายพระมหารำไพ แก่นกุล ที่จะนำไปที่ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ขอจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าจน ร่ำรวยเงินทองทั้งในชาตินี้และชาติหน้า และลูกๆ ขออุทิศให้ พ่อสำเนียง จิตร์ซื่อตรง แม่น้อย โชคทวี พ่อประจิตร สะท้านบัว ณ ชุมแพ และครอบครัว Lobe Duoc นายสะอาด สิงห์เหม นายบุญชู สิงห์เหม และครูบาอาจารย์ของลูกทุกคน ด้วยผลบุญที่ได้กระทำนี้ จึงแผ่ไปถึงผู้ที่เอ่ยนามอุทิศให้นี้ด้วยเทอญ

รายชื่อเพิ่ม ผู้ที่ร่วมทําบุญทอดผ้าป่า ณ วัดพุทธมหาธาตุไอร์แลนด์

รายชื่อเพิ่ม ผู้ที่ร่วมทําบุญทอดผ้าป่า ณ วัดพุทธมหาธาตุไอรฺ์แลนด์ วันอาทิตย์ที่ ๑๑/๑๑/๒๕๕๕ (2012) จากดับลิน

Mrs.Kanya and Mr.Ciaran Cummins donated €10
Mr.Stephen and Mrs.Bang-on Fitzpatrick donated €5
คุณบุญส่ง-โคลิน and Mr.Sean Lee donated €5
คุณบัคลี และคุณไชยดา บริจาค €5
คุณอัมพร คุณสําเริง และคุณสนธยา สังข์วิจิตร บริจาค €๕
ด.ญ อินทิรา ปาร์เรล บริจาค €๕

ณ ทุ่งนาดินแดนที่เกิด แสนประเสริฐ คือ อำนาจเจริญ

ณ ทุ่งนาดินแดนที่เกิด แสนประเสริฐ คือ อำนาจเจริญ

กลับไปเยี่ยมถิ่นกำเหนิด เกิดจากท้องทุ่งนา พระมหารำไพ แก่นกุล พร้อมด้วยพี่ชายที่แสนใจดี คนที่ เลี้ยงดูคุณพ่อ คุณแม่ อย่างใกล้ชิด แทนเรา และต้องขอขอบคุณพี่ชายอย่างยิ่ง ที่ให้โอกาสแก่เราไปบวช และดูแลคุณพ่อ คุณแม่แทนเรา และก็อยู่ไกลจากบ้าน และผู้ให้กำเหนิด ฉะนั้นบุญคุณในชาตินี้ ยากที่จะทดแทนได้หมด

This slideshow requires JavaScript.

การเติมน้ำมันตะเกียง

การเติมน้ำมันตะเกียง โดยอุปมาอุปไมยว่า ชีวิตเราเหมือนตะเกียง จะดับ ก็เพราะใส้ตะเกียงหมดหรือ ชำรุด หรือ น้ำมันตะเกียงหมด น้ำมันตะเกียงในที่นี้คือ บุญ

๑. ทำบุญด้วยความเต็มใจ  เมื่อจิตเกิดเป็นกุศล มีความเต็มใจ จงทำบุญ หรือปวารณา ว่าจะทำบุญ ตามความพร้อมในขณะนั้น เมื่อถึงเวลาที่บุญจะให้ผล ( กาลสมบัติ ) บุญจะส่งผลให้ตาม เจตนาที่เป็นกุศลเต็มที่โดยพลันโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง แต่ถ้าทำบุญอย่างเสียมิได้ หรือด้วยความ ลังเล ผัดผ่อน เสียดาย ผลบุญที่ได้รับก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ฉับพลันเหมือนใจของเรา ที่ลังเลเช่นกัน

๒. ทำบุญด้วยความศรัทธา  ศรัทธาที่ว่านี้ ต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล ที่เรียกว่าศรัทธา บริสุทธิ์จากกิเลส ผลบุญจากการที่ทำบุญอย่างศรัทธาที่มีเหตุผลนี้ จะเกิดปัญญาในการทำบุญ ปัญญาในการรู้รักษาตัวรอด ปัญญาในการหาบุญได้ ใช้บุญเป็น แม้ชาตินี้ยังฐานะไม่ดีนัก ก็สามารถ อยู่อย่างสุขสบาย ในการทำมาหากินไปได้ ไม่ฝืดเคือง ตรงข้ามกับผู้มีทรัพย์มาก แต่ถ้าไม่รู้จักใช้ ทรัพย์ในการทำบุญ คือ ไม่มีปัญญาที่จะใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดบุญ ดังคำกล่าวที่ว่า ” บุญมาปัญญาช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก บุญไม่มา ปัญญาไม่ช่วย ที่ป่วยก็หนัก ที่รักก็หน่าย ”

๓. ทำบุญให้ถูกบุญ คือ การทำบุญให้ถูกสถานที่ และบุคคล เพื่อเป็นเนื้อนาบุญ เช่น ทำบุญเพื่อทำนุบำรุงธรรมปฏิบัติ และผู้มาปฏิบัติขัดเกลากิเลส เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ ที่มีวัตถุประสงค์ และการดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัท

บุญที่บุคคลได้ตั้งใจกระทำทั้ง ๓ ประการนี้ บุญย่อมส่งผลตามเจตนาอย่างเต็มเปี่ยม ปรุงแต่งให้เกิดในภพภูมิที่ดี เกิดในปฏิรูปเทศ มีปัญญาเจริญรุ่งเรืองในบวรพุทธศาสนาฝ่าย สัมมาทิฐิแต่ส่วนเดียว