อัฏฐกถาแห่งชีวกสุตต์

อัฏฐกถาแห่งชีวกสุตต์
คำว่า “เนื้อที่เห็นแล้ว” คือเห็นเขาฆ่าเนื้อหรือปลา แล้วนำมาเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุ.ฯ คำว่า “เนื้อที่ได้ฟังแล้ว”. คือได้ฟังว่า เขาฆ่าเนื้อหรือปลาแล้ว นำมาเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุ.ฯ คำว่า “เนื้อที่รังเกียจแล้ว” คือรังเกียจเพราะเห็น รังเกียจเพราะได้ยินหรือรังเกียจด้วยอย่างอื่น นอกจากได้เห็นหรือได้ยิน. การรังเกียจมี 3 อย่างเช่นนี้.ฯ พระสังคาหกาจารย์ทั้งปวงได้วินิจฉัยเรื่องการรังเกียจไว้ดังต่อไปนี้ :-
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นพวกมนุษย์ถือข่ายหรือแหออกจากบ้านแล้วเข้าป่าไป รุ่งขึ้นเธอเข้าไปบิณฑบาตในบ้าน พวกมนุษย์นำบิณฑบาตมีปลาและเนื้อมาถวาย เธอรังเกียจด้วยการเห็น (ตั้งแต่เมื่อวาน) นั้นว่า นี่เขาทำเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุกระมังหนอ เช่นนี้เรียกว่ารังเกียจเพราะเห็น ไม่ควรบิณฑบาตนั้น ต่อไม่ได้เกิดการรังเกียจเช่นนี้ จึงควรรับ คือพวกมนุษย์ถามว่า ทำไมจึงไม่รับ บอกให้เขาฟังตามที่รังเกียจ เขาตอบว่า ไม่ใช่อย่างนั้นขอรับ เนื้อนี้เขาทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือเพื่อพระราชาต่างหาก เช่นนี้ควรรับ.
ก็ถ้าภิกษุไม่เห็น แต่ได้ฟังเขากล่าวว่า ได้ยินว่าพวกมนุษย์ถือข่ายและแหเป็นต้น ออกจากบ้านเข้าป่าไปแล้วในวันนี้ รุ่งขึ้นเมื่อเธอเข้าไปบิณฑบาตในบ้าน เขานำบิณฑบาตมีปลาและเนื้อมาถวาย เธอเกิดความรังเกียจด้วยการฟัง (ตั้งแต่เมื่อวาน) นั้นว่า นี่เขาทำเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุกระมังหนอ? เช่นนี้เรียกว่ารังเกียจเพราะได้ฟัง ไม่ควรรับ. ไม่ได้เกิดการรังเกียจอย่างนี้ จึงควรรับคือถ้าพวกมนุษย์ถามว่า ทำไมจึงไม่รับ ก็บอกให้เขาฟัง เขาตอบว่า ไม่ใช่เช่นนั้น เนื้อนี้เขาทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือเพื่อพระราชาต่างหาก เช่นนี้ควรรับ
ถ้าภิกษุไม่ได้เห็น และทั้งไม่ได้ยิน แต่เมื่อเข้าไปบิณฑบาตในบ้าน ชาวบ้านรับเอาบาตรไปแล้ว มีปลาและเนื้อนำมาถวาย เธอเกิดการรังเกียจ (เพราะระแวงในท่าทางบางอย่าง) ว่าเนื้อนี้เขาทำเพื่อภิกษุกระมังหนอ? เช่นนี้ไม่ควรรับ ไม่ได้เกิดความรังเกียจจึงควรรับ คือพวกมนุษย์ถามว่า ทำไมจึงไม่รับ ก็บอกให้เขาฟัง. เขาตอบว่า เนื้อนี้ทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือเพื่อพระราชา หรือเป็นเนื้อมีขายอยู่ตามธรรมดา พวกเราได้มาโดยทางที่ควรแล้ว จึงปรุงขึ้นต่างหาก เช่นนี้ควรรับ.
ในการทำบุญของชาวบ้านทั้งหลาย เช่นการทำบุญให้ผู้ตายหรือการมงคลต่าง ๆ ก็ตาม มีนัยจะต้องถืออย่างเดียวกัน
เนื้อที่เขาไม่ได้เจาะจงภิกษุ และภิกษุก็ไม่ได้นึกรังเกียจระแวง เนื้อนั้นควรรับ. ถ้าเขาทำเจาะจงภิกษุในวิหารแห่งหนึ่งเธอไม่รู้ และพวกที่อยู่ในวิหารอื่นรู้ พวกที่รู้ย่อมไม่ควร พวกที่ไม่รู้ไม่เป็นไร ถ้ารู้ทั้งสองพวกก็ไม่ควรด้วยกันทั้งสองพวก ไม่รู้ด้วยกันทั้งสองพวก ก็ไม่เป็นไรด้วยกันทั้งสองพวก. บรรดาสหธัมมิก 5 พวก (คือ ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สิกขมานา สามเณรี) นี้ แม้เขาทำเจาะจงพวกใดพวกหนึ่ง ก็ไม่ควรรับทั้งห้าพวก
ถ้าเขาฆ่าสัตว์เจาะจงถวายภิกษุรูปหนึ่ง ถวายไปเต็มบาตร เธอก็รู้อยู่ รับแล้วนำไปให้ภิกษุอื่น ภิกษุนั้นบริโภคเพราะไว้ใจเธอ (ว่าคงเป็นของบริสุทธิ์) ถามว่า รูปไหนต้องอาบัติในเรื่องนี้ ตอบว่าไม่ต้องอาบัติ (เพราะฉันเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจง) ด้วยกันทั้งสอง รูปแรกเป็นเพราะเธอไม่ได้ฉัน รูปหลังเป็นเพราะเธอไม่รู้.
ในการรับเนื้อที่สมควรย่อมไม่ต้องอาบัติ ไม่รู้ว่าเขาทำเจาะจงตน ต่อฉันแล้วจึงรู้ภายหลัง ก็ไม่ต้องแสดงอาบัติ เว้นไว้แต่เนื้อที่ไม่สมควร (10 อย่าง) ซึ่งแม้ฉันทั้งไม่รู้ก็ต้องอาบัติ เพราะเหตุนั้น ภิกษุที่กลัวอาบัติกำหนดเหตุการณ์อยู่ ควรถามดูเสียก่อนแล้วจึงรับมาฉัน ควรถามในเวลาก่อนบริโภค หรือเวลารับ เพราะเหตุไร? เพราะว่าเนื้อทั้งหลายรู้ได้ยากเนื้อหมีก็ดูคล้ายเนื้อสุกร เนื้อเสือเหลืองเป็นต้น ก็คล้ายเนื้อกวาง ท่านจึงกล่าวไว้ว่า ถามเสียก่อนแล้วจึงรับนั่นแหละสมควร
ส่วนเนื้อที่ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้รังเกียจ (พึงทราบโดยนัยตรงกันข้ามกับที่ว่ามาแล้ว) คำที่ตรัสว่า “เรากล่าวว่าการบริโภคชนิดนั้นสมควร นั้นหมายความว่า บริสุทธิ์โดยส่วนทั้งสามที่กล่าวแล้ว จริงทีเดียว การบริโภคของเธอนั้นบริสุทธิ์เหมือนกับการบริโภคผักหญ้าชนิดที่ใช้เป็นกับข้าวได้ อันเกิดอยู่ตามป่าเหมือนกัน อธิบายว่า เมื่อภิกษุผู้มีเมตตาเป็นวิหารธรรมบริโภคอยู่นั้น โทษหรือคำติเตียนย่อมไม่มีแก่เธอ เหตุนั้นจึงกล่าวว่า วัตถุที่บริสุทธิ์เช่นนั้นควรบริโภคแท้”
จบความในอัฏฐกถาตอนบริโภคเนื้อเจาะจง เพียงเท่านี้

Advertisements

พรหมวิหาร ๔

ในพรหมวิหาร ๔ นั้น ต้องมีธรรมะอีก ๒ หมวดที่จะควบคู่กันไปนั้นก็คือ สังคหวัตถุ ๔ และ อคติ ๔ ซึ่งจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

Blessings and rejoice in the merit making

At 9 The Brambles, Ballinakill Downs, Waterford
Blessings and rejoice in the merit making of ..
Mr. Richie Moriarty and Miss Jamie Ng donated to the monk €100
Ms. Josephine Kam + family donated to the temple € 40 and to the the monk €40
May all be in good health and may good luck be with you all.
ขออนุโมทนากับ
คุณสุธีร์ คุณสุภา คุณดียา อุปัทยา บริจาค ๔๐ ยูโร
คุณพิสุทธิ์ คุณจิดาภา คุณธัญญาภรณ์ ธัญญผล และคุณจิราวรรณ บัวทอง บริจาค ๒๐ ยูโร อุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อ คุณแม่ และญาติ ๆ ทั้งหลาย อีกทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ท่านที่มีทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิด
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค ๑๐ ยูโร อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติทั้งหลาย ท่านที่มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิด
คุณขวัญอรุณ คาฮิลล์ พร้อมครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้ เจ้ากรรมนายเวร บริจาค ๑๐ ยูโร
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค ๑๕ ยูโร
คุณพิษณุ จันทร์สุริยวงศ์ นางถวิล และ ด.ญ.สุภาพร สารีบุตรดี ถวายพระอาจารย์ ๓๐ ยูโร
นางสายรุ้ง สุขยิ่ง แม็คกาวอร์ค (โยมหน่อย) ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่ นายกิตติภัทร เต็มดี และผู้บริจาคไตให้แก่ข้าพเจ้า และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ถวายพระอาจารย์ ๑๐ ยูโร
คุณจิดาภา ธัญญผล (เอิ๊ก) ถวายพระอาจารย์ ๑๐ ยูโร คุณเสถียร คุณสาว ทวีชัย ถวายพระอาจารย์ ๑๐ ยูโร
อำนวยอวยพร ให้โยมทุก ๆ คนที่ได้ถวายภัตตาหารเพลก็ดี ถวายสังฆทานก็ดี ได้ไหว้พระสวดมนต์ก็ดี จงเป็นผู้มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ปรารถนาสิ่งใด ถ้าไม่เหลือวิสัย และไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงสำเร็จดั่งมโนรสปรารถนา ทุกประการเทอญฯ

This slideshow requires JavaScript.

ขอความคิดเห็น

Brackbawn Bridge, Kilbehenny, Mitchelstown, Co. Cork. €500 Monthly
5 Bedrooms (2 single, 3 double), 2 Bathrooms
สถานที่ตั้ง ริมถนนใหญ่ การเดินทางสะดวก ระหว่าง Mitchelstown และ Cahir ถ้าไปจากMitchelstown อยู่ทางขาวมือประมาณ 5 กิโลเมตร และ ถ้าไปจาก Cahir อยู่ทางซ้ายมือริมถนน ประมาณ 11 กิโลเมตร หาง่าย อยู่ติดป้าย Welcome to Limerick มองไปข้างหน้าก็เห็นบ้านหลังนี้ได้อย่างง่ายดาย และรถเมลวิ่งผ่าน ลงหน้าบ้านได้เลย ถึงแม้ว่าจะไม่มีป้ายรถก็ตาม
ขอความคิดเห็น
สอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Agent profile: Michael Dorgan Auctioneers & Valuers Call 025 67505 or 025 85700

This slideshow requires JavaScript.

ร่วมใจกันทำบุญ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

รายนามผู้ร่วมบริจาคและอนุโมทนา ทำบุญถวายภัตตาหารเพล At Banna Thai Restaurant, 15 Maylor st Cork วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2556/12013
ในเบื้องต้นมีการไหว้พระ บูชาดอกไม้ อาราธนาศีล 5 สมาทานศีล 5 อาราธนาพระปริตร และฟังพระเจริญพระเจริญพุทธมนต์ เสร็จแล้ว ตักบาตรต่อ จากนั้น ถวายข้าวพระพุทธ ถวายสังฆทานภัตตาหาร รับประทานอาหารเสร็จแล้ว ฟังสัมโมทนียกถาจากพระอาจารย์ รับพร กรวดน้ำ รับน้ำพระพุทธมนต์เสร็จพิธี
1. คุณสุขศรี คุณวรวิทย์ ร้านอาหารบ้านนาไทย ถวายปัจจัยพระอาจารย์ 100 ยูโร
2. คุณกมลชนก บราวน์ และครอบครัว ถวายปัจจัยพระอาจารย์ 20 ยูโร
3. คุณสายรุ้ง เคนเนดี้ บริจาค 10 ยูโร
4. คุณจีรนันต์ โนคำ อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร บริจาค 17 ยูโร
5. คุณสุปราณี (แต) ชัยชนะ คุณศรีเทพ ไทยมาสซาส คลินิก อุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร บริจาค 30 ยูโร
6. Orasa, Keith and Jusmin Ward donated € 20
7. คุณสุมาลี + ลิ้นซ์ บริจาค 10 ยูโร
8. คุณประภัสสร + ชุติมินต์ + รันย์ชนก ภมรเมทินี บริจาค 10 ยูโร
9. คุณอารมณ์ (พี่รุ่ง) บริจาค 10 ยูโร
10. คุณสิริขวัญ มิ่งขวัญ คุณณัฐพล พิศาลาวาเลิศ ทำบุญคล้ายวันเกิด บริจาค 20 ยูโร
11. คุณรจนา โอมาฮนี่ พร้อมครอบครัว บริจาค 5 ยูโร
12. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค 5 ยูโร
13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค 5 ยูโร
14. Billen Collins donated € 20
15. คุณจันศรี ฟลิ้นน์ บริจาค 30 ยูโร
16. คุณธาลิสา จิตสัมพันธ์ คุณชุภาพรรณ แซ่โค้ว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร บริจาค 15 ยูโร
17. คุณชาติ + นุ่น ชลชาติ สกุลทรัพย์วัฒนา + ภาราดา ลัดดาวัลย์ บริจาค 10 ยูโร
18. คุณวิไลวรรณ์ เมอร์ฟี้ บริจาค 30 ยูโร
19. Marisa Theeraphapsombat (เล็ก) บริจาค 20 ยูโร
20. ด.ญ.พลอยไพลิน พลศักดิ์ น.ส.รัตนภร พลศักดิ์ แมคคาร์ธี และครอบครัว บริจาค 20 ยูโร
21. ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค 4.70 ยูโร
22. ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค 10 ยูโร
23. คุณน้อย คุณรัมย์ อุทิศส่วนกุศลแก่นายดุล คุณรัมย์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว บริจาค 20 ยูโร
24. ปัจจัยในบาตรรับบริจาค 82 ยูโร
25. Miss Noreen who is living in Fermoy offered two bottles of milk to Phra Ajan
ขออำนวยอวยพร แด่ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ก็ดี ไม่ได้มาก็ดี ที่มีชื่อก็ดี ไม่มีชื่อก็ดี โดยเฉพาะอย่าง โยมวรวิทย์ โยมสุขศรี (แตน) เจ้าของร้านอาหารบ้านนาไทยที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ ให้เป็นที่ศูนย์รวมทำบุญของคนไทยใน Cork และใกล้เคียง จงเป็นผู้เจริญด้วย จตุรพิธพรชัย คือ อายุ อายุยืน วรรณะ มีผิวพรรณผ่องใส สุขะ มีความกายสบายใย พละ มีกำลังกายและกำลังใจ มีสุขภาพแข็ง อย่างเจ็บอย่าจน มีความสุขตลอดปี 2556 นี้ และตลอดไปเทอญฯ

This slideshow requires JavaScript.