ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์บุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) ๑๓ กัณฑ์ (๑๐๐๐ พระคาถา) – วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์บุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) ๑๓ กัณฑ์ (๑๐๐๐ พระคาถา)

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  วัดพุทธมหาธาตุ สาธารณรัฐไอร์แลนด์, 43 Upper Cork St., Mitchelstown, Co.Cork

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

พระมหารำไพ แก่นกุล ประธาสงฆ์
โทร. 089-464-1938

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ (บุญผะเหวด) ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา จงเลือกบูชากัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธาของตนของตนเถิด

กัณฑ์ที่ 1 ทศพร มี 19 พระคาถา
อานิสงส์
ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดั้งปรารถนา ถ้าเป็นสตรี จะได้สามีเป็นที่ชื่นชอบเจริญใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ประสงค์เช่นเดียวกัน จะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดี กิริยาเรียบร้อยทุกประการ

กัณฑ์ที่ 2 หิมพานต์ มี 134 พระคาถา
อานิสงส์
ผู้ใดบูชากัณฑ์หิมพานต์ย่อมได้สิ่งปรารถนาทุกประการ ครั้นตายแล้วได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยสมบัติอันมโหฬาร มีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรอ อยู่เป็นนิตย์ จุติจากสวรรค์แล้วจะลงมาเกิดในตระกูลขัตติยะมหาศาล หรือตระกูลพราหมณ์มหาศาล อันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคาร บริวารมากมายนานาประการ เช่น โค กระบือ ช้าง ม้า รถ ยานพาหนะจะนับจะประมาณมิได้ ประกอบด้วยสุขกายสบายใจทุกอิริยาบถฯ

กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ มี 209 พระคาถา
อานิสงส์
ผู้บูชากัณฑ์ทานกัณฑ์ จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้าสี่เท้า ครั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมาย เสวยสุขอยู่ในปราสาทแล้วด้วยแก้ว 7 ประการ

กัณฑ์ที่ 4 วันประเวศน์ มี 57 พระคาถา
อานิสงส์
ผู้บูชากัณฑ์วนประเวศน์ จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า จะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีปเป็นผู้ทรงปรีชาเฉลียวฉลาดสามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไป

กัณฑ์ที่ 5 ชูชก มี 79 พระคาถา
อานิสงส์
ผู้บูชากัณฑ์ชูชก จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติอันงดงามกว่าคนทั้งหลาย จะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต แม้จะได้สามีภรรยา และบุตรธิดาก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงามสอนง่าย

กัณฑ์ที่ 6 จุลพน มี 35 พระคาถา
อานิสงส์
ผู้บูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในสัมปรายภพใดๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ในสมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษดอกไม้หอมตลบไป แล้วจะมีสะโบกขรณี อันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้ว ก็ได้เสวยทิพย์สมบัติในโลกหน้าสืบต่อไป

กัณฑ์ที่ 7 มหาพน มี 80 พระคาถา
อานิสงส์
ผู้บูชากัณฑ์มหาพน จะเสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลกนั้นแล้ว ได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์ศฤงคารบริวารมากมี อุทยานและสระโบกขรณีเป็นที่ประพาส เป็นผู้สมบรูณ์ด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟุ้งไปทั่วชมพูทวีป อีกทั้งจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิตย์นิรันดร

กัณฑ์ที่ 8 กุมาร มี 101 พระคาถา
อานิสงส์
ผู้บูชากัณฑ์กุมารย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาครั้นที่ตายไปแล้วได้ เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ ในสมัยพระศรีอริยเมตไตรยมาอุบัติ ก็จะได้พบศาสนาของพระอง๕แล้วบรรลุพระอรหัตผล พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง 4 ด้วยบุญราศีที่อบรมไว้

กัณฑ์ที่ 9 มัทรี มี 90 พระคาถา
อานิสงส์
ผู้ใดบูชากัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาว ทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลายจะไปในที่แห่งใด ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญทุกหนแห่ง

กัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ มี 43 พระคาถา
อานิสงส์
ผู้บูชากัณฑ์สักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง 4 คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดการ

กัณฑ์ที่ 11 มหาราช มี 69 พระคาถา
อานิสงส์
ผู้ที่ได้บูชากัณฑ์มหาราช จะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไปก็จะได้เสวยทิพย์สมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้า ก็จะได้นิพพานสมบัติอันตัดเสียซึ่งชาติ ชรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอฆะทั้งสาม มีกาโมฆะเป็นต้น ฯ

กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ มี ๓๖ พระคาถา
อานิสงส์
ผู้ที่ได้บูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุก ๆ ชาติแล

กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ มี ๔๘ พระคาถา
อานิสงส์
ผู้ที่ได้บูชากัณฑ์นครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ ข้าทาสชายหญิง ธิดา ภรรยา สามี หรือ บิดา มารดา เป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง จะทำการใด ๆ ก็พร้อมเพียงกัน ยังการงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s