พุทธศาสนสุภาษิต

หนฺติ กุทฺโธ สมาตรํ อ่านว่า = หันติ กุทโธ สะมาตะรัง
แปลว่า = คนโกรธ ฆ่าได้แม้มารดาตน

อธิบายเพิ่มเติม ความอาฆาต ความพยาบาท ความไม่พอใจ ความไม่ชอบใจ ความไม่ชอบขี้หน้าซึ่งกันและกัน ความไม่ศรัทธา ความไม่เคารพนับถือดังนี้เป็นต้น เหล่านี้เป็นที่มาของความโกรธ ความแค้นเคือง ต้องการที่จะแก้แคน จะเอาผิดให้ได้ ทำลายคนอื่นด้วยความโกรธ ความแค้นเคือง คนพวกนี้ เห็นคนอื่นดีไม่ได้ และถ้าคนอื่นได้แล้วไม่ดี เขาจะต้องหาวิธีที่จะทำร้ายให้ได้ ขนาดมารดาของตนยังฆ่าได้ นับประสาอะไรเล่ากับคนอื่นๆ ฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า คนพวกนี้ ขณะยังมีชีวิตอยู่ เขายังร้อนรนกระวนกระวายขนาดนี้ และเมื่อตายไปแล้ว เขาจะต้องไปตกสู่อบาย มีนรกเป็นต้น

วิธีแก้สำหรับคนที่เขาโกรธเราอยู่ แต่เราก็ไม่โกรธตอบ บุคคลนั้นเปรียบเสมือน เขาขว้างมุมมะแลงออกไปแล้ว ไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวมุมมะแลงนั้นเอาไว้ สุดท้ายมุมมะแลงนั้นก็กลับไปหาที่เขา ฉันใด คนที่โกรธคนอื่น แล้วคนอื่นไม่โกรธตอบ ความโกรธนั้นก็ทำบุคคลที่โกรธนั้นให้เดือดร้อนเองในภายหลังฉันนั้นเหมือนกัน

BACK TO TOP OF PAGE

Advertisements

พุทธศาสนสุภาษิต

กุทโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ อ่านว่า = กุทโธ ธัมมัง นะ ปัสสะติ
แปลว่า = คนโกรธ ย่อมมองไม่เห็นธรรม

อธิบายเพิ่มเติม ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นรากเหง้าของบาปอกุศลทั้งปวง ยากนักที่กำจัดให้ขาด แต่เราก็สามารถที่จะบรรเทาเบาบางให้ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ได้ ด้วยการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม หมายความว่า ด้วยการมีสติสัมปชัญญะ ตามระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาทุกๆ อิริยบถ ไม่ว่า จะยืน เดิน นั่ง นอน หรือแม่กระทั่งอิริยาบถย่อยด้วยการกำหนดสติ

วิธีกำจัดหรือบรรเทาความโกรธได้ ด้วยการแผ่เมตตาให้แก่บุคคลที่เราโกรธ จนกระทั่งแผ่เมตตาให้ตัวเอง และให้เห็นความที่เราโกรธ โกรธทำไม โกรธเพราะอะไร ทำไมจึงโกรธ เมื่อเห็นเช่นนั้นแล้ว ในที่สุดความโกรธนั้นก็จะบรรเทาเบาบาง จางหายไปในที่สุดแล

BACK TO TOP OF PAGE

พุทธศาสนสุภาษิต

โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ อ่านว่า = โยนิโส วิจิเน ธัมมัง 
แปลว่า = พึงพินิจ พิจารณาโดยรอบคอบ 
อธิบายเพิ่มเติม ธรรมะ คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ และพระองค์ได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า แล้วนำธรรมะเหล่านั้น มาสั่งสอนแก่พวกเราทั้งหลาย ให้ประพฤติปฎิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ เช่น คนที่ประมาทเปรียบเสมือนคนที่ตายแล้ว เพราะผู้ที่ตายแล้วทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ จึงเหมือนกับคนที่ประมาทดังนี้เป็นต้น ฉะนั้นคำสั่งสอนที่ว่า “พึงพินิจ พิจารณาโดยรอบครอบ” น่าจะหมายเอาว่า เวลาที่เราจะทำอะไร พูดอะไร คิดอะไร จะต้องให้ถี่ถ้วนหลายๆ ครั้ง เช่นถ้าจะทำความไม่ดีหรือความชั่ว จะต้องคิดแล้วคิดอีก หลายๆ ครั้ง แต่ถ้าทำความดีละก้อ ก็คิดเหมือนกัน แต่ไม่น่าจะคิดนานและคิดมาก เพราะสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องที่ดี ในที่นี้น่าจะหมายถึงการมีสติ-สัมปชัญญะ ทุกๆ ครั้งที่ทำ จึงจะเป็นสิ่งที่ดีแล

BACK TO TOP OF PAGE

พุทธศาสนสุภาษิต

น สาธุ อนิสมฺมการี อ่านว่า = นะ สาธุ อะนิสัมมะการี
แปลว่า = ทำการโดยไม่ใคร่ครวญก่อน ไม่ดี

อธิบายเพิ่มเติม สติเป็นสิ่งสำคัญของทุกคน เราจะทำอะไร อยู่ในอิริยาบถอะไรก็จะต้องมีสติอยู่ทุกขณะทุกเวลา นั้นก็หมายความว่าเมื่อเรามีสติอยู่แล้วก็ชื่อว่าเราได้ใคร่ครวญก่อนจะทำตลอดเวลาเช่นกัน ฉะนั้นแล้ว ไม่ว่าจะคิด จะพูด จะทำ ก็จงใคร่ครวญเถิดแล้วจึงกระทำดีนักแล

BACK TO TOP OF PAGE

New committee members

โฉมหน้ากรรมการชุดใหม่ของศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยพุทธ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

(จากช้ายไปขวา) From left to right
นายอภิเชษฐ (ต้อม) วิมาลา เป็นกรรมการ – Mr. Apichet (Tom) Wimala, Committee Member
นางชุลีภรณ์ (นิดหน่อย) คอนรอย เป็นกรรมการ – Ms. Chuleeporn (Nitnoi) Conroy, Committee Member
นายทองดาว แก้วคาม เป็นรองประธานฯ – Mr. Thongdao Kaewkam, Vice-President
นายสุรศักดิ์ แสงโทโพธิ์ เป็นประธานฯ – Mr. Surasak Sangthopho, President
นายสุวิทย์ ลาสระคู เป็นรองประธาน – Mr. Suwit Lasrakoo, Vice-President
นายไสว ธงไชย และนางถวิล สารีบุตรดี เป็นกรรมการ – Mr. Sawai Thongchai and Mrs. Thawin Sareebutrdee, Committee Members
Miss Noreen Harnett เป็นเหรัญญิก / Treasurer
นางสาวโชติกา (พร) พรถิรวัฒนา เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก – Miss Chotika (Porn) Pornthirawattana, Asst. Treasurer
นายเสถียร ทวีชัย เป็นกรรมการ – Mr. Satien Thaweechai, Committee Member
Mr.Paul Rigby เป็นเลขานุการ / Secretary
พระครูวิมลธรรมรังสี เป็นที่ปรึกษา / Prakru Wimolthammarungsri, Adviser
พระมหารำไพ แก่นกุล เป็นเจ้าอาวาสและกรรมการ – Pramaha Rumpai Kaenkul, The Abbot and Committee Members

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์คณะกรรมการ – Name and telephone of committee members

พระมหารำไพ แก่นกุล เจ้าอาวาสและกรรมการ เบอร์โทร. 089-464-1938
Pramaha Rumpai Kaenkul, The Abbot and committee member, Tel: 089-464-1938

นายสุรศักดิ์ แสงโทโพธิ์ ประธาน เบอร์โทร. 087-622-7464
Mr. Surasak Sangthopho, President, Tel: 087-622-7464

นายสุวิทย์ ลาสระคู รองประธาน เบอร์โทร. 089-420-7311
Mr. Suwit Lasrakoo, Vice-President, Tel: 089-420-7311

นายทองดาว แก้วคาม รองประธาน เบอร์โทร. 089-965-0643
Mr. Thongdao Kaewkam, Vice-President, Tel: 089-965-0643

นางชุลีภรณ์ คอนรอย ผู้ช่วยเลขานุการ เบอร์โทร. 089-464-3833
Ms. Chuleeporn (Nitnoi) Conroy, Committee Member, Tel: 089-464-3833

Miss Noreen Harnett เหรัญญิก เบอร์โทร. 089-499-7672
Miss Noreen Harnett, Treasurer, Tel: 089-499-7672

นางสาวโชติกา พรถิรวัฒนา ผู้ช่วยเหรัญญิก เบอร์โทร. 086-210-2898
Miss Chotika (Porn) Pornthirawattana, Asst. Treasurer, Tel: 086-210-2898

นางถวิล สารีบุตรดี กรรมการ เบอร์โทร. 089-425-1966
Mrs. Thawin Sareebutrdee, Committee Members, Tel: 089-425-1966

Mr. Paul Rigby เลขานุการ เบอร์โทร. 086-354-7490
Mr. Paul Rigby, Secretary, Tel: 086-354-7490

นายเสถียร ทวีชัย กรรมการ
Mr. Satien Thaweechai, Committee Member

commitees

BACK TO TOP OF PAGE

โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ครั้งที่ 3

โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556 (ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
รับสมัครผู้สนใจบวชชีพราหมณ์ 5 คนเท่านั้น

Meditation Weekend
I would love to invite you all to come and practice meditation with us in the Temple over the weekend 26th – 28th July. We have room in the Temple for 5 people to stay overnight on Friday and Saturday night.
There is no charge for the weekend; we have a donation box if you wish to support the Temple.

Friday 26th July to Sunday 28th July 2013 Programme for the Weekend is as follows

Friday Evening 26th July
6 p.m. Evening Chanting
– Ordination Ceremony for Nuns – Undertake 8 Precepts
– Practice Meditation, Giving Loving Kindness to all Sentient Beings
9 p.m. Bed time

Saturday 27th July
6 a.m. Morning Chanting
7 a.m. Breakfast
8.30 a.m. Practice Meditation,
– Dharmma Talk
10.30 a.m. Giving Loving Kindness to all Sentient Beings
11 a.m. Lunch time
1 p.m. Practice Meditation,
– Dharmma Talk
4 p.m. Giving Loving Kindness to all Sentient Beings
6 p.m. Evening Chanting
– Practice Meditation, Giving Loving Kindness to all Sentient Beings
9 p.m. Bed time

Sunday 28th July
6 a.m. Morning Chanting
7 a.m. Breakfast
8.00 a.m. Practice Meditation,
Ceremony to Relinquish 8 Precepts
8.30 a.m. Finish

SAFE JOURNEY

BACK TO TOP OF PAGE

Merit making by lay Buddhist people from Blarney

วันเข้าพรรษา Buddhist Lent ขออนุโมทนาแด่ คุณม้วน ปัญจะแก้ว คุณสายฝน พลโชติ ด.ญ.สโรชา ปัญจะแก้ว บริจาค ๓๐ ยูโร อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งในชาตินี้และภพภูมิที่แล้วและญาติๆ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ขออนุโมทนาแด่ คุณวราพร ลินเนฮัน และครอบครัว บริจาค ๔๐ ยูโร อุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณป้าสมจิตร ชนะภัย

ขออนุโมทนาแด่คุณรัตนา เมอร์ฟี และครอบครัว บริจาค ๑๐ ยูโร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ ตาปริง-ยายเคน ยิ่งชูรส ปู่คง-ย่ากุน จำนงเพียร

นอกจากนี้แล้ว ยังช่วยทำความสะอาดบริเวณ และล้างห้องน้ำห้องส้วม บุญอันใดที่ท่านทำแล้ว ปรารถนาแล้ว ขอบุญอันนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการเทอญฯ

This slideshow requires JavaScript.

BACK TO TOP OF PAGE